REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS

Que és?

L’article 158.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), disposa que els municipis han d’establir un registre d’associacions propi en el qual s’han d’inscriure totes les entitats i associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns.

D’acord amb el que estableixen els articles 232 a 236 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, la inscripció en el Registre comporta per les entitats i associacions el reconeixement d’un seguit d’avantatges i drets com ara rebre subvencions, utilitzar les instal·lacions municipals, rebre informació de l’Ajuntament i formar part d’òrgans participatius municipals.

L’Ajuntament de Duesaigües, conscient del paper fonamental que desenvolupen les entitats i associacions en quan a dinamització social i d’impuls de participació ciutadana, i amb la voluntat de crear condicions favorables per al seu funcionament i l’exercici dels seus drets, ha decidit elaborar un Reglament del Registre Municipal d’Entitats i Associacions Municipals.

L'associacionisme és l'expressió col·lectiva del compromís dels vilatans amb el seu municipi i la participació és una de les seves expressions més compromeses i transformadores.

Com registrar una entitat?

Si sou una associació, una entitat o un col·lectiu i compliu els requisits regulats al Reglament del Registre d'Entitats de Duesaigües podeu sol·litar-hi l'accés a través d'una sol·licitud genèrica adjuntant la documentació requerida a l'article 4 d'aquest Reglament.

Directori d'Entitats

A continuació trobareu el llistat de totes les entitats sense ánim de lucre de Duesaigües inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions. Podeu consultar les seves adreces i telèfons socials, així com un enllaç al seu web i/o correu electrònic.

Consulta el Registre Municipal d'Entitats i Associacions.

 

Subscriure a