Les entitats i festes

Que és?L’article 158.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), disposa que els municipis han d’establir un registre d’associacions propi en el qual s’han d’inscriure totes les entitats i associacions...
Duesaigües, tot i ser un municipi petit amb poc més de 240 habitants, pot presumir del seu teixit associatiu i de l'activitat que desenvolupa durant tot l'any. Associacions i entitats s'encarreguen de conservar costums i tradicions i de fomentar aptituds i disposicions amb l'objectiu de millorar...
FESTA MAJOR D'AGOST, LA FESTA MAJOR PER EXCL·LENCIA Coincideix amb les vacances i el poble s'omple d'estiuejants. Se celebra des de fa trenta-quatre anys. Durant la 1a quinzena d'agost s'organitzen tot un seguit d'actes, dels quals els més rellevants són: correfocs, cucanyes, tornejos de diferents...
Subscriure a