Ordenances Municipals

Les ordenances reguladores i els reglaments són normes de caràcter general, que regulen tant els serveis com el funcionament i l’estructura organitzativa del propi ens.

A més de les ordenances que regulin matèries de la competència local, els municipis poden aprovar ordenances de bon govern, les quals incorporen les normes peculiars de la localitat encaminades a ordenar l’activitat i la convivència dels ciutadans en el medi urbà i rural, i també, si s’escau, el costum local (art. 59. ROAS).

Ordenances fiscals

 

  1. Reguladora de l'Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres ( ICIO)
  2. Reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius
  3. Reguladora de la Taxa del servei de clavegueram
  4. Reguladora de l' Impost per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, contenidors, tanques, puntals, bastides o altres instal·lacions anàlogues
  5. Reguladora dels Preus Públics per l'Ús Privatiu dels Espais Públics
Ordenança N 2 Reguladora de l'Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres ( ICIO)Ordenança N 5 Reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius Ordenança N 8 Reguladora de la Taxa del clavegueramOrdenança N 14 Reguladora de l' Impost per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb...
Subscriure a