ENLLUMENAT PÚBLIC SOSTENIBLE I EFICIENT

22/09/2022 Medi Ambient

ENLLUMENAT PÚBLIC SOSTENIBLE I EFICIENT

 

S'ha dut a terme la segona fase i final de la substitució de làmpades VSAP per LED a l'enllumenat exterior del nucli de Duesaigües corresponent al PAESC 2022 amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

L'enllumenat de les zones en què s'ha actuat estaven formades per lluminàries totalment obsoletes que no donaven compliment als paràmetres actuals ambientals i d'eficiència.

En aquesta convocatòria PAESC 2021, s'ha fet adequació de l'enllumenat públic de VSAP 70W per llumeneres LED de 24 W a 49 punts per tal d'obtenir un enllumenat públic:

  • Respectuós ambientalment, en reduir-se les emissions de CO2 a l'atmosfera.
  • Que sigui energèticament eficient, a l'obtenir les mateixes prestacions amb menys consum, i, per tant, disminuint la despesa energètica.
  • I que doni compliment a la reglamentació sectorial de seguretat industrial que li és d'aplicació.

La reducció de la potència instal·lada serà de 1.794 W, el que suposa un estalvi d'energia del 66 %.

L'adjudicació s'ha fet a l'empresa BOSIR S. A  per import de 13.498,94 € amb aplicació a la partida pressupostària 920.61900 del 2022.

La despesa està inclosa en la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Duesaigües i correspon a la línia 2 que desenvolupa els Plans d'Acció d'Energia Sostenible i d'Acció Climàtica (PAESC).