ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS LOCALS

29/12/2022 Cultura

ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS LOCALS

 

El dimarts 27 de desembre, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària, va acordar l'aprovació de l'atorgament de subvencions de l'any 2022 a les entitats i associacions locals per les seves activitats, actuacions i programes destinats a l’interès ciutadà de Duesaigües. 

El 12 de desembre es va publicar la convocatòria al BOPT i un total de nou entitats i associacions, inscrites al Registre Municipal d'Entitats, han presentat la sol·licitud per optar a la subvenció. El pressupost de l'exercici 2022 preveia una partida d'import de 2.700 pel foment de l'activitat cultural, social, esportiva i mediambiental a Duesaigües a través de les associacions locals.

Les subvencions s'han atorgat per concessió directa, de manera excepcional d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i amb referència a les Bases reguladores de les subvencions a Duesaigües. Un cop feta la valoració dels comptes justificatius aportats pels sol·licitants es determina el següent resultat: 

 

   EXPEDIENT

  TITULAR

 SUBVENCIÓ 

   2022-0000236

  ASSOCIACIÓ JUVENIL AKELARRÉ CUBÀ

309,03 €

   2022-0000242

  CLUB ESCACS ATENEU

309,03 €

   2022-0000249

  ASSOCIACIÓ GEGANTERA ELS CUBANUS

309,03 €

   2022-0000251

  ASSOCIACIÓ MIAU DUESAIGÜES

309,03 €

   2022-0000252

  ASSOCIACIÓ DE DONES DUESAIGÜES

245,00 €

   2022-0000253

 AMPA CEIP PUIGMARÍ

289,65 €

   2022-0000254

  ASSOCIACIÓ FUNDACIÓ EL BARRANCÓ

309,03 €

   2022-0000257

  SOCIETAT DE CAÇADORS "ELS MASOS"

309,03 €

   2022-0000258

  SOCIETAT ATENEU DUESAIGÜES

309,03 €

 

  APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 920.480.00

2.700,03 €