AJUT DE LA DIPUTACIÓ PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS

06/03/2023 Medi Ambient

AJUT DE LA DIPUTACIÓ PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS

 

L’Ajuntament de Duesaigües ha iniciat els tràmits per a la gestió en prevenció local d’incendis Forestals 2022-2023. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona amb l'atorgament de la subvenció per un import de 12.581,50 €.

Juntament amb el Consorci de la Serra de Llaberia s’ha presentat el projecte per dur a terme les següents actuacions que començaran el mes de maig.

  • Actuació tipus 1.1: Treballs forestals de creació de franges del poble de Duesaigües.
  • Actuació tipus 1.3: Manteniment de les franges laterals del camí municipal d’accés al castell.

Les actuacions se centren al voltant del poble de Duesaigües per reduir la vulnerabilitat, i en l’eix estratègic que formen els camins del Castell-Vilamanya. Els treballs tenen una superfície de 4,20 Hectàrees

Coordinacions

Aquestes infraestructures són bàsiques per aturar grans incendis forestals conduïts pel vent de mestral, com recull el pla d’incendis forestals del PPP ET2 de les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Argentera del  Departament dAgricultura any 2010.

Les actuacions shan fet de forma coordinada amb lADF de Riudecanyes i lAjuntament de Riudecanyes, que ha promogut les actuacions en els laterals daquests camins municipals.

Autoritzacions

Per tal de poder dur els treballs forestals de creació, manteniment i/o millora de franges perimetrals de baixa densitat de vegetació associades al nucli de Duesaigües s'ha demanat l’autorització dels propietaris amb finques afectades segons el plànol de la memòria tècnica.

1.-Treballs forestals de creació, manteniment i/o millora de franges perimetrals de baixa densitat de vegetació associades al nucli de Duesaigües

Els tractaments proposats s’ajusten als preceptes que indica l’ordre esmentada de la Llei 5/2003 de 22 d'abril, modificada per la Llei 2/2014 de 28 de gener, així com el Decret 123/2005 de 14 de juny.

Els treballs consisteixen en l’eliminació selectiva de la vegetació, amb reducció de la densitat de matoll fins deixar un 20% màxim de fcc, tallada selectiva de l’arbrat i esporga de l’arbrat que es deixi, per deixar una coberta màxima del 50% de fcc, eliminant la tangència de capçades.

Per a l’obertura d’aquesta franja de baixa càrrega de combustible es realitzarà únicament una poda de l’arbrat fins a 2,5 m, es tallaran i es trituraran els pins blancs clarament dominats, prioritzant com arbrat de futur els més grans. Les restes s’eliminaran in situ mitjançant trituració.

Les llenyes es deixaran trossejades perquè siguin aprofitades pels veïns.

Les zones d’actuació son en diferents sectors del poble, aconseguint completar tota la franja a l’entorn de les vivendes, els amidaments de la zona a tractar és de 1,18 hectàrees.

2.-Neteja, segons condicions tècniques, de les franges laterals de cami d’accés al castell , de titularitat municipal.

La franja proposada, es en pista de titularitat municipal que dona accés castell i la Font de Vilamanhya, pistes pavimentades o de terra amb una amplada mitjana de 4 metres de plataforma, els treballs proposats es centren en els dos costats de la pista amb una amplada de 15 a 20 metres, evitant les zones de riera de la part baixa, compentsant l’amplada en el vessant oposat de la pista.

La vegetació de la zona està formada en general per estructures d’alzinars amb peus de pi blanc adult, amb sotabosc dens de lianoides i marfull amb coscoll, amb continuïtat horitzontal.

Els tractaments consisteixen en l’eliminació selectiva de sotabosc, amb reducció de la densitat de matoll, esporga de l’arbrat i eliminació dels arbres que pengin sobre el domini del camí per evitar-ne la caiguda. Les restes de capçades es traslladaran fins a pista i s’eliminaran mitjançant la trituració amb bioestelladora de remolc o tractor amb picadora de martells.

Els treballs, de manera genèrica i esquemàtica, es plantegen de la següent forma:

  • La zona de tractament ocuparà de 15 a 20 metres amb un total de 30 metres sumant els dos costats del camí.
  • Els arbres que amenacin amb caure a l’interior del camí es tallaran, sempre que es trobin a menys de 3 metres de la vora del camí. Els que estiguin localitzats a major distància caldrà fer una comunicació a la propietat.
  • En cas de selecció de peus d’arbrat s’estableix la prioritat de conservació de frondoses de fulla caduca (roure, lledoner, garrofer, moixera, auró, ...) amb menor prioritat espècies d’elevada inflamabilitat i càrrega de combustible com: l’alzina, xiprer, pi blanc o ginebre.
  • La poda es realitza amb un màxim de 3,5 metres d’alçada mitjançant pértiga telescòpica ó fins a la meitat de l’alçada total de l’arbre per exemplars menors.
  • Les restes de branques i capçades es retiraran fins al camí i s’eliminaran mitjançant trituració amb bioestelladora o picadora de martells, les restes s’escamparan fora de la plataforma de la pista.
  • Les llenyes gruixudes es tallaran en seccions i es deixaran a les vores per afavorir la recollida per part dels propietaris.
  • Les estructures de pedra en sec tals com marjades, canaleres o talussos es respectaran.
  • Els desaigües de la vora dels vials, es netejaran de vegetació i es prepararan per facilitar els treballs ’arranjament del ferm.


Els treballs tenen una superfície de 4,20 Hectàrees, tots són de manteniment de franja en tres tipus d’estructures i densitats, dominant les formacions denses amb continuïtat horitzontal i vertical.

Plànol de les actuacions previstes: