CONVOCATÒRIA PER TRIAR EL JUTGE/ESSA DE PAU

04/04/2024 Actualitat

CONVOCATÒRIA PER TRIAR EL JUTGE/ESSA DE PAU

 

Ahir 3 d'abril, es va publicar l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) per a iniciar el procés de selecció d’un jutge/essa de pau titular i un jutge/ssa de pau suplent per Duesaigües.

Totes aquelles persones que vulguin presentar-se, poden fer-ho durant 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPT, o sigui, tenen temps fins al 2 de maig del 2024.


Qui pot ser jutge o jutgessa de pau?

  • Havent presentat la sol·licitud corresponent, pot ser escollit jutge de pau qualsevol ciutadà espanyol, major d’edat i que no incorri en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
  • No és necessari tenir la llicenciatura en dret.
  • El jutge o la jutgessa de pau de Premià de Dalt ha de residir en aquesta població.
  • És escollida pel Ple municipal i nomenada, a continuació, per la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya.
  • El mandat té una durada de quatre anys.

Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90 €, excepte els supòsits inclosos en l'article 250.1 de la llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

Publicació al BOPT